عجب چک خفنیه!!!!!

سرم ادم گیج میره

این پولارو از کجا میارن؟

چرا من ندارم؟