۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عاشقانه» ثبت شده است

دو بوسه

ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻥ... ﭘﯿﺮﯼ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺭﺳﯿﺪ. ﮔﻔﺖ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ. ﻣﯿﮕﻦ :ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﺭﻩ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﺑﻬﺶ... همه ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ ﭘﯿﮏ ﺭﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ... ﮔﻔﺘﻦ: ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ؟؟؟ ﮔــــــﻔﺖ: ﺍﻭﻟـــــﯿﺶ ﻭﻗـــﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﭽــــﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﻭﻣــــــﺎﺩﺭﺵ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭﺑﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ. ﺩﻭﻣـــــﯿﻦ ﺑﻮﺳــــــﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭبچه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭﻣــــــــــﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ... ﺑﻌﻀﯿﺎ ﭘﯿﮏ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻭﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﺪ ... ﺑـــــــﻪ ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﺩﺭﺍ هرکی مادرش عشق اولشه لایک بده و داغ بکنه


منبع: BestBoy.Blog.ir
۰۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پونه

پسری روزها پشت در منزل دخترک را میپایید


پسری روزها پشت در منزل دخترک را میپایید؛

برای دختر سوال بود که اگر او مرا دوست دارد،

پس چرا پا پیش نمیگذارد و با پدرم صحبت نمیکند ؟!

درست است که ماشین پسرک قدیمی بود،

ولی برای دخترک عشق و محبت مهمتر بود!

روزها و ماه ها به همین منوال گذشت و دخترک بسیار کنجکاو شده بود،

روزی دل خود را قرص کرد و رفت تا حرف دل پسرک را گوش کند…

از او پرسید ۶ماه است که تو کنار منزل ما می ایستی و مرا میپایی،

وقتی ماشینت را میبینم ضربان قلبم تندتر میشود و…

هدف تو چیست؟!

پسر گفت: وای فای خونتون پسورد نداره . .!


والا نمیشه که همش عاشقانه باشه :دی


منبع: BestBoy.Blog.ir
۰۵ آبان ۹۴ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پونه

حقیقت داره

داستان کوتاهی براتون تعریف می کنم که بر اساس واقعیته

ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﯼ قزوین ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ : ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ

ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﯾﻬﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﯾﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺳﻮﺍﺭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﻪ
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺁﻗﺎ ﻣﻨﻮ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ؟ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﯾﻬﻮ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ؟ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ؟
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻠﻢ . ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺮﻭ
ﺑﺎﺑﺎ ﺍُﺳﮑﻮﻝ ﮔﯿﺮ ﺁﻭﺭﺩﯼ؟ ﯾﻬﻮ ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﻗﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻑ
ﻣﯿﺰﻧﯿﻦ؟ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ
ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺑﻌﺪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ
ﻣﯿﺪﺯﺩﻥ .....عـــــــــــــجــــــــــــــــبــــــــــــــــا


منبع: BestBoy.Blog.ir
۰۵ آبان ۹۴ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پونه