فرض کنین تنها تو خونه این و تمام اهل خانواده در مسافرت به کشور دوست و همسایه بلغارستان به سر میبرن!!! :دی
هوا خیلی گرمه و کولرم خرابه!پس تصمیم میگیرین که برین یه دوش حسابی زیر دوش اب سرد بگیرین!میرین یه حموم لذت بخش میکنین و میفهمین که ای دل غافل!!!حولتونو یادتون رفته بنا بر عادت همیشگیتون داد میزنین:حولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!

همون موقع دستی میاد و حوله رو به شما میده و شما هم تشکر میکنین ولی...........

همه ی خونواده که مسافرتن...کی تو خونست که حوله داده؟؟؟

.

.

.

.

 شما بودین عکس العملتون چی بود؟ جان من راستشو بگو...


1.جیغ میزدین

2.دستبوس طرف میشین که حوله داده بهتون

3.به خوتون تلقین میکنین نه حوله رو اورده بودم بابا!!!
4.دچار سکته قلبی در همون لحظه میشین!
5.دیوونه میشینو کلتونو میکوبید به دیوار حموم!!
6.عکس العمل خاصی ندارین!مهمونه حبیب خداست حتی اگه ادلوف هیتلر از قبر درومده باشه!!
7.نظرات خودتونو بگین!ینی همون هیچ کدام خودمون!

منبع: BestBoy.Blog.ir